ประวัติเครื่องปั้นดินเผา

ประวิติเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญของมนุษย์มาอย่างยาวนานซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการใช้เครื่องปั้นดินเผาอยู่ในบริเวณพื้นที่ในประเทศไทยรวมทั้งในต่างประเทศ

เครื่องปั้นดินเผา มีประวัติศาสตร์นานกว่า  10,000 ปี เชียวนะ!

สำหรับ ประวัติของเครื่องปั้นดินเผา มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นานกว่า  10,000 ปี  ก่อนคริสตศักราชกลุ่มของมนุษย์เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งและยังเรียนรู้การเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร รวมทั้งการทำเครื่องนุ่งห่ม

โดยมีหลักฐานค้นพบว่ามนุษย์รู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ในยุคนี้ เนื่องจากต้องการทำภาชนะไว้ใส่เมล็ดพันธุ์พืชและใช้ทำอาหาร

สำหรับในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ยังไม่รู้จักการเผาดินเหนียวที่ปั้นเป็นภาชนะให้มีความแข็งแรง แต่ต่อมามีการใช้ความร้อนจากเปลวไฟมาเป็นตัวทำให้เครื่องปั้นดินเผามีความแข็งแรงเนื่องจากสังเกตว่าภาชนะที่ถูกไฟเผาแล้ว เมื่อถูกฝนหรือน้ำจะไม่อ่อนตัวแถมยังสามารถเก็บกักน้ำได้โดยไม่รั่วซึมทำให้รู้จักการเผาจะชนะให้มีความแข็งแกร่ง จึงเรียกว่า…

เครื่องปั้นดินเผา

ทำให้มนุษย์มีการนำภาชนะเครื่องปั้นดินเผานำไปเผาไฟให้มีความแข็งแรงก่อนที่จะนำมาใช้

ทำไมเราถึงรู้ประวัติของเครื่องปั้นดินเผา

การขุดพบหลุมศพ เรามักจะพบ เครื่องปั้นดินเผา ด้วย

เครื่องปั้นดินเผาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ถูกค้นพบเป็นจำนวนมากพร้อมกับโครงกระดูกและสิ่งของมีค่าของผู้ตายในหลุมฝังศพ

สำหรับในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดนั้นก็คือที่บ้านเชียงมีการขุดค้นจนถูกรับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกซึ่งมนุษย์ในยุคบ้านเชียงและก่อนประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่า…

หากฝั่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผาในหลุดฝั่งศพของผู้ที่ตายไปแล้วผู้ตายจะมีภาชนะไว้ใช้หุงหาอาหารในภพภูมิต่อไป

เห็นได้ว่าภาชนะดินเผาเป็นภาชนะชนิดแรกที่มนุษย์คิดค้นเพื่อใช้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม โดยทำจากดินเหนียวปั้นขึ้นรูปและมีคุณสมบัติอุ้มน้ำ

เติมความสวยงามของเครื่องปั้นดินเผาด้วยศิลปะ

เราจะเห็นภาพสะท้อนศิลปะและวิทยาการของกลุ่มชนผ่านรูปทรง ลวดลายที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆผ่านการตกแต่ง

โดยเมื่อมีการปั้นตามรูปทรงหรือตามแบบภาชนะที่ต้องการบางพื้นที่มีการนำสีต่างๆมาตกแต่ง บางครั้งมีการใช้ยางไม้หรือไขมันสัตว์ทาบนผิวภาชนะเพื่อกันการซึม

หากเราย้อนศึกษาจะพบว่าเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดมีวัฒนาการมาจากภาชนะดินเผาอุณหภูมิต่ำที่ไม่มีน้ำยาเคลือบ โดยในปัจจุบันท้องถิ่นตามที่ต่างๆยังคงทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผา ได้ถูกแต่งเติมไปด้วยศิลปะ

…เครื่องปั้นดินเผาจึงเปรียบเป็นอารยธรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการในการคิดค้นสิ่งรอบตัวเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต…

ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ในยุคโบราณกาลและยังคงมีความสำคัญจนถึงในยุคปัจจุบัน

โดยสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มีการสะท้อนตัวตนออกมาอย่างเด่นชัดจากลวดลายและลักษณะของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเทศไทยของเราควรรักษาไว้สืบไป